ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบฝึกการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด ป.3
ชื่ออาจารย์ : นางลำภู จอมอาจ
ตำแหน่ง : กรรมการประจำกลุ่มสาระ
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2560,16:10  อ่าน 290 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นายไพรัตน์ คำปา
ตำแหน่ง : กรรมการประจำกลุ่มสาระ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,14:32  อ่าน 1496 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นางนันท์นภัส อนันตสิทธิพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการประจำกลุ่มสาระ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,14:23  อ่าน 886 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นางกันธณา ศิริมังคลากุล
ตำแหน่ง : กรรมการประจำกลุ่มสาระ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,14:22  อ่าน 622 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายสวาท เหลี่ยมพันธ์
ตำแหน่ง : เลขานุการประจำกลุ่มสาระ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,14:22  อ่าน 686 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอารีย์ จินะราช
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,14:21  อ่าน 652 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นายเสกสรร ช่วยแก้ไข
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,14:17  อ่าน 636 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นางธิดารัตน์ ฮงประยูร
ตำแหน่ง : หัวหน้า
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,14:16  อ่าน 514 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นางดวงพร พิชัยยา
ตำแหน่ง : กรรมการประจำกลุ่มสาระ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,14:15  อ่าน 442 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นางอโนพร สาระคนธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,14:14  อ่าน 523 ครั้ง
รายละเอียด..