ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบฝึกการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด ป.3
ชื่ออาจารย์ : นางลำภู จอมอาจ
ตำแหน่ง : กรรมการประจำกลุ่มสาระ
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2560,16:10  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอนรายวิชา หนังสืออิเลคทอรนิกส์(E-book)
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษฎา ฉั่วริยะกุล
ตำแหน่ง : กรรมการประจำกลุ่มสาระ
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2559,10:39  อ่าน 373 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นายไพรัตน์ คำปา
ตำแหน่ง : กรรมการประจำกลุ่มสาระ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,14:32  อ่าน 1441 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นางนันท์นภัส อนันตสิทธิพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการประจำกลุ่มสาระ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,14:23  อ่าน 836 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นางกันธณา ศิริมังคลากุล
ตำแหน่ง : กรรมการประจำกลุ่มสาระ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,14:22  อ่าน 570 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายสวาท เหลี่ยมพันธ์
ตำแหน่ง : เลขานุการประจำกลุ่มสาระ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,14:22  อ่าน 634 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอารีย์ จินะราช
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,14:21  อ่าน 601 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นางศรัญญา อินต๊ะสงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,14:19  อ่าน 733 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นายเสกสรร ช่วยแก้ไข
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,14:17  อ่าน 583 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นางธิดารัตน์ ฮงประยูร
ตำแหน่ง : หัวหน้า
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,14:16  อ่าน 474 ครั้ง
รายละเอียด..