ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.54 KB 74
เอกสารประกอบการย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.62 MB 49
เอกสารใบสมัครเรียน
ใบสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล (ปฐมวัย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.96 KB 227
ใบสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษา ห้องเรียนปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.51 KB 348
ใบสมัครห้องเรียน MEP ป.๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.93 KB 284
ประกาศรับสมัครนักเรียนปี ๒๕๕๗ ม.๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.07 KB 496
ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ห้องเรียนปกติ ม.๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.82 KB 190
ใบสมัครห้องเรียน EIS ม.๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.4 KB 450
ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.7 KB 146
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 (โปรแกรม Mini English program Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.63 KB 67
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (โปรแกรม Mini English program Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.63 KB 72
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170 KB 116
แบบฟร์อมต่างๆของทางราชการ
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.92 KB 132
คำร้องขอย้ายข้าราชการครู(สายงานการสอน) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 53
นำเสนอเด็กพิเศษ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 48
รายชื่อ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จากโปรแกรม บริหารงานวิชาการ
รายชื่อ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จากโปรแกรม บริหารงานวิชาการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 145.5 KB 768